Obchodné podmienky

Catini Europe s.r.o - servisné stredisko - reklamácie, servis, vrátenie tovaru
Heydukova 152, 386 01 Strakonice
E-mail: servis@avenberg.cz
Otváracie hodiny: Po - Pia 9.00 - 16.00 hod.

 

CATINI EUROPE s.r.o.

se sídlom Nádražní 344/23

150 00 Praha 5 - Smíchov

IČO   281 165 42

DIČ   SK4120073430

 zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 185555

 

Obchodné podmienky

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky") podnikateľského subjektu Catini Europe s.r.o. alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva"), prípadne iných zmlúv, ktoré sú uzatvorené prostredníctvom webového rozhrania internetového obchodu predávajúceho (ďalej len „webové rozhranie obchodu"), ktorý je predávajúcim prevádzkovaný najmä na internetovej adrese www.avenberg.sk (ďalej len „webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu"), pričom sú rozdielne upravené práva a povinnosti:

 

 1. a) medzi predávajúcim a každou osobou, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s predávajúcim alebo s ním inak rokuje (ďalej len „kupujúci spotrebiteľ"), pričom spotrebiteľ je definovaný v ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník") – práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom sa riadia týmito obchodnými podmienkami a ďalej najmä občianskym zákonníkom a zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, keď kúpna zmluva je medzi zmluvnými stranami uzavretá podľa ustanovenia § 2079 a občianskeho zákonníka,
 2. b) medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom robiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku a medzi predávajúcim a štátom, štátnou organizáciou alebo samosprávnou územnou jednotkou (ďalej len „ kupujúci podnikateľ"), pričom podnikateľ je definovaný v ustanovení § 420 a Občianskeho zákonníka - práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom sa riadi týmito obchodnými podmienkami a ďalej najmä občianskym zákonníkom, keď kúpna zmluva je medzi zmluvnými stranami uzavretá podľa ustanovenia § 2079 a občianskeho zákonníka.

 

1.2 Označenie kupujúceho.

 

Pokiaľ tieto obchodné podmienky upravujú niektoré práva a povinnosti spoločne pre kupujúceho spotrebiteľa i kupujúceho podnikateľa, sú kupujúci spotrebiteľ aj kupujúci podnikateľ zhodne označovaní ako kupujúci.

 

1.3 Právny poriadok.

 

Práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to aj v prípade prítomnosti medzinárodného prvku. Týmto nie sú dotknuté práva kupujúceho spotrebiteľa vyplývajúce z právnych predpisov.

 

1.4 Webové stránky.

 

Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webových stránok predávajúceho, ktoré sú umiestnené najmä na internetovej adrese www.avenberg.sk (ďalej len „webové stránky“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy.

 

1.5 Odchylné dojednania v kúpnej zmluve.

 

Práva a povinnosti odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

 

1.6 Jazyk kúpnej zmluvy.

 

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

 

1.7 Predchádzajúce obchodné podmienky.

 

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

 1. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

 

2.1 Založenie užívateľského účtu.

 

Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet"). Kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

 

2.2 Údaje kupujúceho.

 

Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje, ktoré je povinný pri akejkoľvek ich zmene bezodkladne aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne a pravdivé.

 

2.3 Zabezpečenie.

 

Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie svojho používateľského účtu tretím osobám.

 

2.4 Zrušenie užívateľského účtu.

 

Predávajúci môže kedykoľvek bez uvedenia dôvodu a bez náhrady zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako päť (5) rokov nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok) .

 

2.5 Dostupnosť užívateľského účtu.

 

Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho alebo tretích osôb.

 

 1. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 

3.1 Ponuka tovaru.

 

Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije. Webové rozhranie obchodu obsahuje tovar ponúkaný predávajúcim na predaj, tj najmä názov a hlavné charakteristiky tovaru, ceny tovaru a náklady na jeho balenie a dodanie. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane všetkých daní a všetkých súvisiacich poplatkov a príspevkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný na území Slovenskej republiky.

 

3.2 Objednávka.

 

Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä:

 

 1. a) voľbu režimu kúpnej zmluvy kupujúcim podľa čl. 3.4,
 2. b) informácie o kupujúcom,
 3. c) informácie o objednávanom tovare (kupujúci „vloží" objednávaný tovar do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
 4. d) informácie o požadovanom spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru,
 5. e) informácie o požadovanom spôsobe doručenia tovaru a
 6. f) informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

 

3.3 Voľba režimu kúpnej zmluvy kupujúcim.

 

Kupujúci má možnosť v objednávke zvoliť, či uzatvára zmluvu ako kupujúci spotrebiteľ (voľbou „Osobné údaje") alebo ako kupujúci podnikateľ (voľbou „Firemné údaje"). Po uzavretí zmluvy už nie je možné režim kúpnej zmluvy zmeniť. Kupujúci podnikateľ svojou voľbou, a najmä uvedením svojho identifikačného čísla, prehlasuje a potvrdzuje, že spĺňa definíciu kupujúceho podnikateľa uvedenú v čl. 1.1.

 

3.4 Potvrdenie objednávky.

 

Pred odoslaním objednávky predávajúcemu má kupujúci možnosť kontrolovať, meniť a opravovať údaje, ktoré do objednávky vložil. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne a pravdivé. Odoslaním je objednávka zaregistrovaná v elektronickom systéme u predávajúceho. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní alebo v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho").

 

3.5 Dodatočné potvrdenie objednávky.

 

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu a pod.) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

 

3.6 Uzavretie kúpnej zmluvy.

 

Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká až doručením spracovania a odsúhlasenia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.7 Lehota na dodanie tovaru.

 

Kupujúci berie na vedomie, že lehota na dodanie tovaru uvedená pri jednotlivom tovare vo webovom rozhraní obchodu a následne v objednávke je vzhľadom k technickým možnostiam predávajúceho iba orientačná. Kúpna zmluva preto neobsahuje dohodu zmluvných strán na konkrétnej lehote na dodanie tovaru.

 

3.8 Zjavne nízka kúpna cena.

 

Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ je cena tovaru uvedená vo webovom rozhraní obchodu a následne v objednávke zjavne nižšia, než obvyklá cena rovnakého alebo porovnateľného tovaru v mieste a čase (najmä z dôvodu chyby v písaní alebo v počtoch či z dôvodu technickej chyby na strane predávajúceho a pod.), nie je kúpna zmluva vôbec uzavretá, hoci predávajúci potvrdil kupujúcemu prijatie objednávky, pretože predávajúci nemá vôľu uzavrieť kúpnu zmluvu s takouto kúpnou cenou alebo bez určenia kúpnej ceny. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti kupujúceho informovať. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za škodu tým vzniknutú.

 

3.9 Náklady kupujúceho súvisiace s uzavretím kúpnej zmluvy.

 

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (najmä náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory a pod.) si hradí kupujúci sám.

 

3.10 Zmena kúpnej zmluvy.

 

Po uzavretí kúpnej zmluvy môže kupujúci požiadať predávajúceho (najlepšie prostredníctvom elektronickej pošty) o zmenu obsahu kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je zmenená okamihom doručenia oznámenia predávajúceho o prijatí zmeny kúpnej zmluvy na elektronickú adresu kupujúceho. Predávajúci nie je povinný prijať zmenu kúpnej zmluvy, najmä pokiaľ už tovar odovzdal tretej osobe na prepravu alebo pokiaľ tovar upravil podľa požiadaviek kupujúceho.

 

3.11 Uzavretie darovacej zmluvy.

 

Pokiaľ predávajúci v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy prenecháva kupujúcemu darček, je tým medzi zmluvnými stranami uzavretá darovacia zmluva, ktorej platnosť a účinnosť je priamo závislá na kúpnej zmluve. Darovacia zmluva obsahuje rozväzovaciu podmienku, podľa ktorej zaniká súčasne so zánikom kúpnej zmluvy (čl. 5.10), najmä ak kupujúci spotrebiteľ využije svoje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2. Po zániku darovacej zmluvy je predávajúci oprávnený po kupujúcom požadovať, aby mu vrátil v lehote stanovenej v čl. 5.3. spoločne s vráteným tovarom tiež prenechaný darček a ak nie je toho schopný, aby mu zaplatil hodnotu darčeka zodpovedajúcu bežnej cene rovnakého tovaru uvedenej vo webovom rozhraní obchodu a ak predávajúci neponúka tento tovar na predaj, potom bežnej cene rovnakého alebo porovnateľného tovaru v mieste a čase .

 

 1. KÚPNA CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

 

4.1 Kúpna cena.

 

Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru kupujúcemu, pokiaľ nie je v kúpnej zmluve dohodnuté inak. Kúpnou cenou sa rozumejú aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

 

4.2 Spôsoby zaplatenia kúpnej ceny.

 

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 1. a) v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
 2. b) bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho (ďalej len „účet predávajúceho"), pričom je kupujúci povinný uviesť variabilný symbol oznámený mu predávajúcim; pokiaľ to predávajúci ponúka;
 3. c) bezhotovostne prostredníctvom platobného systému, pokiaľ to predávajúci ponúka;

d bezhotovostne platobnou kartou, pokiaľ to predávajúci ponúka;

 1. e) prostredníctvom úveru poskytnutého treťou osobou, pokiaľ to predávajúci ponúka;

 

4.3 Splatnosť kúpnej ceny.

 

V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do štrnástich (14) dní od uzavretia kúpnej zmluvy. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho.

 

4.4 Odoslanie tovaru až po zaplatení kúpnej ceny.

 

Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.5) požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

 

4.5 Faktúra.

 

Ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu doklad o zakúpení tovaru - faktúru. Faktúra je zákazníkovi vystavená pri osobnom odbere tovaru v momente zaplatenia kúpnej ceny, pri zasielaní tovaru prepravnou službou je faktúra priložená k tovaru, alebo zaslaná kupujúcemu na email uvedený pri objednávke. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.

 

4.6 Zľavy.

 

Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne sčítať alebo kombinovať.

 

4.7 Zmluvná pokuta.

 

Pokiaľ kupujúci nezaplatil predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas, je povinný predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z kúpnej ceny tovaru za každý deň omeškania, maximálne však do výšky kúpnej ceny tovaru.

 

4.8 Platobná brána.


Poskytovateľ platobnej brány, spoločnosť Comgate, a.s. https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana
Platobné metódy - platby kartou a platobnými tlačidlami bánk viď odkaz nižšie.

https://help.comgate.cz/v1/docs/cs/platby-kartou
https://help.comgate.cz/docs/bankovni-prevody

• kontaktné údaje spoločnosti Comgate, a.s.
Comgate, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové

Telefónne číslo a e-mailová adresa pre prípadné reklamácie alebo otázky týkajúce sa platieb:


E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

 1. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 

5.1 Kúpne zmluvy, od ktorých nemôže kupujúci spotrebiteľ odstúpiť.

 

Kupujúci spotrebiteľ berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno odstúpiť najmä od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho spotrebiteľa alebo pre jeho osobu , od kúpnej zmluvy na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil kupujúci spotrebiteľ ich originálny obal, a od kúpnej zmluvy na dodávku novín, periodík a časopisov.

 

5.2 Odstúpenie kupujúceho spotrebiteľa od kúpnej zmluvy do 14 dní.

 

Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 alebo o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť podľa Občianskeho zákonníka a ak bola kúpna zmluva uzavretá pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (dištančným spôsobom), má kupujúci spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 1829 Občianskeho zákonníka právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru a pokiaľ ide o niekoľko druhov alebo častí tovaru, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Lehota začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom kupujúci spotrebiteľ prevzal tovar. Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližšie nasledujúci pracovný deň.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu v lehote štrnástich (14) dní odoslané. Na odstúpenie môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý je prílohou obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu elektronickej pošty predávajúceho servis@avenberg.cz alebo na adresu sídla predávajúceho. Pred týmto odstúpením od kúpnej zmluvy je kupujúci spotrebiteľ oprávnený tovar vybaliť z pôvodného obalu a primeraným spôsobom vyskúšať, či mu tovar vyhovuje.

 

Kupujúci spotrebiteľ je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť ešte pred odoslaním tovaru predávajúcim alebo pred prevzatím tovaru. Spôsob prevzatia tovaru kupujúcim spotrebiteľom nemá vplyv na možnosť odstúpenia od zmluvy, tj kupujúci spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, keď tovar prevzal osobne od predávajúceho. Poškodenie tovaru nemá vplyv na možnosť odstúpenia od zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že odstúpením od kúpnej zmluvy bez ďalšieho zaniká prípadná darovacia zmluva uzavretá medzi zmluvnými stranami (čl. 3.11, čl. 5.10).

 

5.3 Vrátenie tovaru po odstúpení od zmluvy.

 

Pri akomkoľvek odstúpení od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od zániku kúpnej zmluvy (čl. 5.10), pokiaľ sa s predávajúcim nedohodol inak. Pokiaľ je kupujúci najmenej dvadsať (20) dní v omeškaní s vrátením tovaru, nebola dodržaná požiadavka § 1831 zákona 89/2014 a má sa za to, že odstúpenie kupujúci o svojej vôli zrušil.

 

Tovar nemusí byť vrátený v pôvodnom obale, avšak musí byť kupujúcim zabalený takým spôsobom, aby pri preprave nedošlo k jeho poškodeniu – predávajúci preto kupujúcemu odporúča, aby bol tovar vrátený pokiaľ možno v pôvodnom obale, ktorý zaistí bezpečnosť tovaru počas prepravy. Predávajúci odporúča kupujúcemu prepravu tovaru poistiť. Predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho úhradu účelne vynaložených nákladov na prepravu tovaru od kupujúceho späť k predávajúcemu.

 

Adresu pre vrátenie tovaru predávajúcemu, oznámi predávajúci kupujúcemu, po obdržaní písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy. Adresa pre vrátenie je odlišná od sídla predávajúceho a je adresou externého skladu výdaja a príjmu vráteného tovaru.

NÁKLADY SPOJENÉ S VRÁTENÍM TOVARU NESIE KUPUJÚCI. (§ 1820 písm. 1 g) z. 89/2012 Zb.)

 

5.4 Posúdenie vráteného tovaru predávajúcim.

 

V lehote štrnástich (14) dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa čl. 5.3 je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nebol kupujúcim poškodený, nadmerne opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný.

 

5.5 Vrátenie kúpnej ceny po odstúpení od zmluvy.

Pri akomkoľvek odstúpení od kúpnej zmluvy je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu spotrebiteľovi kúpnu cenu, vrátane nákladov vynaložených na dodanie tovaru kupujúcemu, najneskôr do štrnástich (14) dní od zániku zmluvy (čl. 5.10), pričom podmienkou vrátenia celej kúpnej ceny je, že kupujúci vrátil predávajúcemu tovaru so všetkými súčasťami a príslušenstvom. Pokiaľ kupujúci nevráti tovar so všetkými súčasťami a príslušenstvom, je predávajúci oprávnený vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o hodnotu nevrátenej súčasti alebo príslušenstva tovaru. Predávajúci znáša náklady súvisiace s vrátením kúpnej ceny v hotovosti priamo kupujúcemu alebo bezhotovostne na bankový účet kupujúceho. Pokiaľ však kupujúci neoznámi predávajúcemu číslo svojho bankového účtu pre vrátenie kúpnej ceny a nie je možné vrátiť kúpnu cenu iným bezplatným spôsobom, zašle predávajúci kúpnu cenu na adresu kupujúceho poštovou poukážkou, pričom bude kúpna cena znížená o náklady nutne vynaložené predávajúcim podľa platného cenníka Slovenskej pošty, s.p. , prípadne iného poskytovateľa obdobných služieb platobného styku. Ak kupujúci spotrebiteľ zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti a predávajúci neposúdi stav vráteného tovaru a prípadné škody.

 

5.6 Právo predávajúceho na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru.

 

Kupujúci spotrebiteľ berie na vedomie, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti, najmä ak bolo vrátený tovar kupujúcim spotrebiteľom poškodený, nadmerne opotrebovaný, čiastočne spotrebovaný alebo ak kupujúci spotrebiteľ užíval tovar zjavne výrazne nad mieru, ktorá postačuje na zistenie, či mu tovar vyhovuje ( = náklady spojené s vrátením tovaru). Predávajúci upozorňuje kupujúceho, že náklady spojené s vrátením tovaru vyplývajú z nákladov požadovaných tretími osobami (tj subjektmi poskytujúcimi odborný servis, opravu a údržbu, obalový materiál) po predávajúcom, pričom tieto náklady môžu byť nasledujúce (uvedené čiastky sú iba orientačné, môže dôjsť k ich navýšenie a môžu tak dosiahnuť kúpnu cenu tovaru):

 

 1. a) odborné posúdenie stavu tovaru: 10 EUR až 67 EUR
 2. b) odborné umytie, vyčistenie a uvedenie tovaru do pôvodného stavu: 10 EUR až 33 EUR
 3. c) odborná výmena poškodených či nadmerne opotrebovaných častí tovaru: 3 EUR až 67 EUR
 4. d) odborné nové zabalenie tovaru a obalový materiál: 10 EUR až 66 EUR

 

5.7 Právo predávajúceho na náhradu škody.

 

Kupujúci berie na vedomie, že pri akomkoľvek odstúpení od zmluvy má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu vzniknutej škody a to najmä pokiaľ sa znížila hodnota vráteného tovaru alebo je tovar poškodený, nadmerne opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný.

 

5.8 Možnosť zápočtu predávajúcim.

Predávajúci je oprávnený proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny jednostranne započítať svoj nárok na náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru, nárok na náhradu vzniknutej škody, nárok na úroky z omeškania a nároky na zmluvné pokuty vyplývajúce z obchodných podmienok.

 

5.9 Odstúpenie predávajúceho od kúpnej zmluvy.

Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť v nasledujúcich prípadoch:

 

 1. a) ak má oprávnenú pochybnosť o skutočnej identite kupujúceho;
 2. b) ak vyjde najavo, že kupujúci predtým porušil kúpnu zmluvu alebo obchodné podmienky;
 3. c) pokiaľ nie je objektívne schopný z dôvodov na strane tretích osôb dodať kupujúcemu tovar za dohodnutú kúpnu cenu;
 4. d) pokiaľ nie je objektívne schopný z dôvodov na strane tretích osôb dodať kupujúcemu tovar v lehote primeranej okolnostiam;
 5. e) ak sa tovar už nevyrába, je nedostupný alebo ho tretie osoby nie sú schopné dodať;
 6. f) pokiaľ kupujúci nevykonal dodatočné potvrdenie objednávky požadovanej predávajúcim (čl. 3.5);
 7. g) pokiaľ kupujúci nezaplatil kúpnu cenu riadne a včas;
 8. h) pokiaľ kupujúci neprevzal tovar riadne a včas.

5.10 Zánik kúpnej zmluvy.

 

Kúpna zmluva zaniká okamihom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Zánik zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nárokov na zaplatenie nákladov spojených s vrátením tovaru, nárokov na náhradu vzniknutej škody, nárokov na úroky z omeškania a nárokov na zmluvné pokuty, pretože tieto ustanovenia sú plne oddeliteľné od kúpnej zmluvy a trvajú aj po zániku kúpnej zmluvy . Zánikom kúpnej zmluvy bez ďalšieho zaniká aj prípadná darovacia zmluva uzavretá medzi zmluvnými stranami (čl. 3.11).

 

5.11 Zánik kúpnej zmluvy uzavretej s kupujúcim podnikateľom.

 

Pokiaľ zanikne kúpna zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom dohodou zmluvných strán na základe žiadosti kupujúceho podnikateľa alebo odstúpením od zmluvy predávajúcim z dôvodov uvedených v čl. 5.9 písm. f) písm. g) alebo písm. h), je kupujúci podnikateľ povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20 % z kúpnej ceny tovaru najneskôr do štrnástich (14) dní od zániku kúpnej zmluvy.

 

 1. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

 

6.1 Spôsob dodania tovaru.

 

Spôsob dodania tovaru určuje kupujúci v objednávke svojim výberom z možností ponúkaných predávajúcim. Pokiaľ sa predávajúci na základe osobitnej požiadavky kupujúceho dohodne s kupujúcim na inom spôsobe dodania tovaru, než ktorý predávajúci aktuálne ponúka, nesie kupujúci od okamihu, keď predávajúci odovzdá tovar na prepravu, nebezpečenstvo škody na tovare a náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

 

6.2 Prevzatie tovaru kupujúcim spotrebiteľom.

 

Predávajúci kupujúcemu spotrebiteľovi dôrazne odporúča skontrolovať neporušenosť obalu tovaru prípade akýchkoľvek bez chýb tovar nepreberať a okamžite to oznámiť predávajúcemu alebo pre rýchlejšie vybavenie veci konečnému prepravcovi, priamo vodičovi alebo prepravcovi. V prípade zistenia poškodenia odporúčame spísať s vodičom zápis o poškodení (škodový list). Podpisom dodacieho listu, prípadne iného dokladu o prevzatí tovaru, kupujúci potvrdzuje, že obal tovaru nejavil známky poškodenia, pričom na prípadnú neskoršiu reklamáciu týkajúcu sa porušenia obalu tovaru nemôže byť braný ohľad.

 

6.3 Prevzatie tovaru kupujúcim podnikateľom.

Kupujúci podnikateľ je povinný si tovar pri jeho prevzatí skontrolovať, tj tovar vybaliť z pôvodného obalu a zistiť prípadné zjavné vady tovaru. Pokiaľ kupujúci podnikateľ zistí zjavné vady tovaru, je povinný to okamžite oznámiť predajcovi alebo prepravcovi a nie je povinný tovar od prepravcu prevziať. Pokiaľ kupujúci podnikateľ neoznámil predávajúcemu zjavné vady tovaru okamžite po ich zistení alebo pokiaľ tovar od prepravcu prevzal, má sa za to, že tovar bol v okamihu prevzatia kupujúcim podnikateľom bez zjavných vád. Iné ako zjavné vady tovaru, tj najmä skryté vady tovaru, je kupujúci podnikateľ povinný oznámiť predávajúcemu najneskôr do troch (3) pracovných dní od zistenia vád tovaru.

6.4 Omeškanie kupujúceho s prevzatím tovaru.

 

Pokiaľ je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri jeho dodaní. Pokiaľ kupujúci odmietne prevziať tovar alebo bez odôvodnenia tovaru neprevezme, je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 50,- Kč (slovom: päťdesiat korún českých) za každý deň omeškania, maximálne však do výšky kúpnej ceny tovaru, a náhradu nákladov za prepravu (poštovné ), ktorú musel predávajúci zaplatiť tretím osobám. Tento nárok vzniká predávajúcemu aj v prípade, keď boli splnené podmienky pre dodanie tovaru zadarmo.

 

6.5 Opakované dodanie tovaru.

 

Pokiaľ je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar dodať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo dohodnuté v kúpnej zmluve, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom dodania tovaru.

 

6.6 Dodacie podmienky predávajúceho.

 

Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

 

 1. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY TOVARU (REKLAMÁCIA), ZÁRUKA

 

7.1 Zodpovednosť predávajúceho vyplývajúca z Občianskeho zákonníka.

 

Práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom ohľadom zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru, sa riadia príslušnými právnymi predpismi, najmä ustanovením § 2099 a nasl. a § 2161 nasl. občianskeho zákonníka.

7.2 Zodpovednosť predávajúceho pre podnikateľské subjekty.

 

Práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom ohľadom zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru, sa riadia príslušnými právnymi predpismi, najmä ustanovením § 2099 a nasl. občianskeho zákonníka.

 

7.3 Záruka za akosť tovaru pri prevzatí (zhoda s kúpnou zmluvou).

 

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu spotrebiteľovi, že tovar pri prevzatí nemá vady, najmä, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

 1. a) má tovar vlastnosti, ktoré si zmluvné strany dojednali, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci spotrebiteľ očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
 2. b) sa tovar hodí na účel, ktorý na jej použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,
 3. c) tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 4. d) je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 5. e) tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

 

7.4 Práva kupujúceho spotrebiteľa zo záruky za akosti tovaru pri prevzatí (zhoda s kúpnou zmluvou).

 

Ak nemá tovar vlastnosti stanovené v čl. 7.3, môže kupujúci spotrebiteľ požadovať aj dodanie nového tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka iba súčasti tovaru, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčasti má kupujúci spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť. Ak neodstúpi kupujúci spotrebiteľ od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranom čase alebo že by zjednanie nápravy kupujúcemu spotrebiteľovi spôsobilo značné ťažkosti .

 

7.5 Práva kupujúceho spotrebiteľa z chybného plnenia.

 

Kupujúci spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri tovare v dobe dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od jeho prevzatia. Pokiaľ vada predstavuje podstatné porušenie zmluvy, má kupujúci spotrebiteľ práva podľa čl. 7.6. Pokiaľ vada predstavuje nepodstatné porušenie zmluvy, má kupujúci spotrebiteľ práva podľa čl. 7.7. Pokiaľ sa jedná o tovar predávaný za nižšiu cenu alebo tovar použitý, má kupujúci spotrebiteľ práva podľa čl. 7.8. Práva kupujúceho spotrebiteľa z chybného plnenia. Kupujúci spotrebiteľ nie je oprávnený uplatňovať iné práva z chybného plnenia, než ktoré vyplývajú z právnych predpisov a ktoré sú uvedené v čl. 7.4, čl. 7.6, čl. 7.7 a čl. 7.8, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodol inak. Akonáhle kupujúci spotrebiteľ vykoná voľbu práva z chybného plnenia a uplatní jedno z možných práv, je svojím prejavom vôle viazaný a nie je oprávnený jednostranne voľbu uplatneného práva meniť. Iné právo z dôvodu tej istej vady je kupujúci spotrebiteľ oprávnený urobiť iba vtedy, keby uplatnené právo zaniklo (napr. z dôvodu nemožnosti plnenia) alebo keby vada, pre ktorú bolo právo uplatnené, nadobudla nový charakter.

 

7.6 Práva kupujúceho spotrebiteľa pri výskyte vady, ktorá predstavuje podstatné porušenie zmluvy.

 

Ak je chybné plnenie podstatným porušením kúpnej zmluvy, má kupujúci spotrebiteľ právo:

 1. a) na odstránenie vady dodaním nového tovaru bez vady alebo dodaním chýbajúceho tovaru,
 2. b) na odstránenie vady opravou tovaru,
 3. c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
 4. d) odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci spotrebiteľ oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci spotrebiteľ zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak žiadal kupujúci spotrebiteľ opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote alebo ak oznámi kupujúcemu spotrebiteľovi, že vady neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Ak nezvolí kupujúci spotrebiteľ svoje právo včas, má práva podľa čl. 7.7.

 

7.7 Práva kupujúceho spotrebiteľa pri výskyte vady, ktorá predstavuje nepodstatné porušenie zmluvy.

 

Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci spotrebiteľ právo na odstránenie vady, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kým kupujúci spotrebiteľ neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním nového tovaru; voľba nesmie kupujúcemu spotrebiteľovi spôsobiť neprimerané náklady. Ak predávajúci neodstráni vadu veci včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci spotrebiteľ zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

 

7.8 Chyby tovaru predávaného za nižšiu cenu alebo tovar použitého.

 

Ak má tovar vadu, z ktorej je predávajúci zaviazaný, a ak sa jedná o tovar predávaný za nižšiu cenu alebo o tovar použitý, má kupujúci miesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu. Tovar predávaný za nižšiu cenu alebo tovar použitý je iba tovar, ktorý je predávajúcim takto zreteľne označený vo webovom rozhraní obchodu a následne v objednávke a je predávaný za cenu nižšiu, než je obvyklá cena tovaru bez vád, najmä z dôvodu nepodstatného mechanického poškodenia, ktoré nemá vplyv na funkciu a úžitkové vlastnosti tovaru alebo z dôvodu poškodenia či znečistenia obalu tovaru. Pri tovare použitom je kupujúci spotrebiteľ oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri tovare v dobe dvanástich (12) mesiacov od jeho prevzatia.

 

7.9 Podstatné a nepodstatné porušenie zmluvy.

 

Podstatné porušenie zmluvy je také porušenie povinnosti, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzavretí zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, pokiaľ by toto porušenie predvídala. Všetky ostatné porušenia zmluvy sa považujú za nepodstatné.

 

7.10 Opakované vyskytnutie chyby po oprave.

 

Za "opakované vyskytnutie vady po oprave" sa v čase uplatnenia reklamácie kupujúcim spotrebiteľom považuje výskyt tejto vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách, pod podmienkou, že sa jedná o výskyt a opravu rovnakej vady.

 

7.11 Väčší počet chýb.

 

Za „väčší počet vád“ sa v dobe uplatnenia reklamácie kupujúcim spotrebiteľom považujú súčasne aspoň tri odstrániteľné vady, pod podmienkou, že každá jednotlivá vada bráni riadnemu užívaniu tovaru.

 

7.12 Odstrániteľné vady.

 

Za „odstrániteľné vady“ sa považujú také vady, ktoré možno opravou odstrániť a po odstránení ktorých sa tovar stáva bezchybným, tj. najmä vady, ktorých odstránením sa nezhorší pôvodný vzhľad, akosť, funkcia a úžitkové vlastnosti tovaru, pričom oprava môže byť vykonaná riadne vo stanovenej lehote na vybavenie reklamácie. Posúdenie charakteru vady prislúcha predávajúcemu.

 

7.13 Neodstrániteľné vady.

 

Za "neodstrániteľné vady" sa považujú také vady, pre ktoré nemôže byť tovar používaný ako tovar bez vád, tj. najmä vady, ktoré nemožno odstrániť bez toho, aby sa nezhoršil pôvodný vzhľad, akosť, funkcia a úžitkové vlastnosti tovaru, pričom oprava nemôže byť vykonaná riadne v stanovenej lehote na vybavenie reklamácie. Posúdenie charakteru vady prislúcha predávajúcemu.

 

7.14 Prechod práv z chybného plnenia.

 

Zodpovednosť za chybné plnenie je záväzkovým právnym vzťahom medzi predávajúcim a kupujúcim.

7.15 Odstránenie vád tovaru tretími osobami.

 

Kupujúci nie je oprávnený zaistiť si odstránenie vád tovaru u tretích osôb a následne uplatňovať zaplatenie nákladov takého postupu u predávajúceho. Kupujúci nie je oprávnený pri uplatnení reklamácie pozastaviť zaplatenie kúpnej ceny.

 

7.16 Zodpovednosť predávajúceho za vady darčekov.

 

Pokiaľ má darček vady, na ktoré nebol kupujúci ako obdarovaný upozornený, je oprávnený tovar iba vrátiť späť predávajúcemu, pričom nemôže využiť akékoľvek iné ustanovenia, ktoré sa týkajú vád tovaru pri uzavretí kúpnej zmluvy, tj najmä sa nemôže domáhať výmeny tovaru, jeho opravy alebo zľavy.

 

7.17 Záruka za akosť.

 

Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že vec bude po určitú dobu spôsobilá na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tieto účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti veci na obale alebo v reklame. Záruka môže byť poskytnutá aj na jednotlivú súčasť veci. Záruka nevzťahuje na:

 

 1. a) pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná,
 2. b) na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním,
 3. c) pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim,
 4. d) ak to vyplýva z povahy tovaru,
 5. e) mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim alebo treťou osobou,
 6. f) vady spôsobené neodbornou alebo nesprávnou prepravou, skladovaním, montážou, údržbou alebo obsluhou, zanedbanou starostlivosťou o tovar alebo zásahom do tovaru (najmä porušenie pečatí),
 7. g) chyby spôsobené nadmerným zaťažovaním tovaru alebo používaním tovaru takým spôsobom, ktorý je v rozpore s dokumentáciou výrobcu tovaru alebo všeobecnými zásadami používania tovaru,
 8. h) chyby spôsobené použitím tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, mechanickými, chemickými alebo fyzikálnymi vplyvmi podmienkam uvedeným v dokumentácii výrobcu tovaru alebo podmienkam primeraným bežnému užívaniu tovaru,
 9. i) chyby spôsobené vyššou mocou, najmä elektrickým výbojom alebo prírodnými živlami ako je voda, oheň, vietor, zem alebo inými extrémnymi prírodnými a fyzikálnymi procesmi.

 

Vada, ktorá vznikla neodbornou montážou alebo iným neodborným uvedením tovaru do prevádzky, bude považovaná za vadu tovaru, pokiaľ táto montáž alebo uvedenie do prevádzky boli dojednané v kúpnej zmluve a boli vykonané predávajúcim alebo treťou osobou na zodpovednosť predávajúceho. To platí aj v prípade, keď montáž alebo iné uvedenie tovaru do prevádzky vykonal kupujúci a vada vznikla na základe nesprávnych pokynov uvedených v návode na montáž alebo na uvedenie tovaru do prevádzky.

 

7.18 Záručná doba.

 

Predávajúci poskytuje kupujúcemu spotrebiteľovi záručnú dobu dvadsaťštyri (24) mesiacov a kupujúcemu podnikateľovi poskytuje záručnú dobu šesť (6) mesiacov. Záručná doba beží od odovzdania tovaru kupujúcemu, ak bol tovar podľa zmluvy odoslaný, beží od dôjdenia tovaru do miesta určenia. Ak má tovar uviesť do prevádzky niekto iný ako predávajúci, beží záručná doba až odo dňa uvedenia tovaru do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch (3) týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Na vybraný tovar môže kupujúci získať predĺženú záručnú dobu, avšak musí splniť podmienky na jej získanie, tj spravidla podať výrobcovi alebo dovozcovi tovaru žiadosť o získanie predĺženej záručnej doby. V predĺženej záručnej dobe za vady tovaru nezodpovedá predávajúci, ale výrobca alebo dovozca tovaru, u ktorého kupujúci uplatňuje právo zo zodpovednosti za vady tovaru (reklamáciu). Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby do skončenia záručnej doby uschoval doklad o zakúpení tovaru (faktúru). Záručnú dobu nemožno zamieňať s dobou obvyklej životnosti tovaru, tj s dobou, počas ktorej pri správnom užívaní a ošetrovaní môže tovar vzhľadom na svoju kvalitu, funkcie, úžitkové vlastnosti a daný účel vydržať.

 

7.19 Potvrdenie o právach z chýb (záručný list).

 

Predávajúci k predanému tovaru bežne nevydáva záručné listy, pretože na uplatnenie reklamácie je dostačujúci doklad o zakúpení tovaru (faktúra). Na žiadosť kupujúceho je predávajúci však povinný potvrdiť kupujúcemu spotrebiteľovi v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti v prípade chybného plnenia (záručný list). V potvrdení uvedie aj svoje meno, sídlo a identifikujúci údaj, prípadne aj ďalšie údaje potrebné na zistenie jeho totožnosti. Ak je to potrebné, vysvetlí predávajúci v potvrdení (záručnom liste) zrozumiteľným spôsobom obsah, rozsah, podmienky a dobu trvania svojej zodpovednosti i spôsob, akým možno uplatniť práva z nej plynúce. V potvrdení predávajúci zároveň uvedie, že ďalšie práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe veci viažu, nie sú dotknuté. Nesplnenie týchto povinností nie je na ujmu platnosti potvrdenia.

 

7.20 Uplatnenie reklamácie.

Práva kupujúceho z chybného plnenia (ďalej len „reklamácia“) uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho sídla alebo prevádzkarne určenej na prijímanie reklamácií. Pre rýchle vybavenie reklamácie predávajúci odporúča kupujúcemu, aby využil reklamačný formulár na webovej stránke predávajúceho. Ak je v potvrdení o právach z vád (záručnom liste) uvedená tretia osoba určená na opravu tovaru, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližším, uplatňuje kupujúci reklamáciu u tejto tretej osoby určenej na vykonanie opravy. Kupujúci je pri uplatnení reklamácie povinný dodať predávajúcemu reklamovaný tovar, spoločne s príslušenstvom, ktoré je nevyhnutné na posúdenie vád tovaru (napr. káble na spustenie) Kupujúci je pri uplatnení reklamácie povinný predávajúcemu preukázať, že je oprávnený uplatňovať reklamáciu, a to aspoň predložením kópie dokladu o zakúpení tovaru (faktúry), kópie potvrdenia o právach z vád (záručného listu) alebo iným vierohodným spôsobom. Kupujúci nie je povinný pri uplatnení reklamácie dodať predávajúcemu originál dokladu o zakúpení tovaru (faktúru), originál potvrdenia o právach z vád (záručný list), pôvodný obal tovaru ani návod na použitie. Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby bol tovar dodaný na reklamáciu pokiaľ možno v pôvodnom obale, ktorý zaistí bezpečnosť tovaru počas prepravy. Predávajúci odporúča kupujúcemu prepravu tovaru poistiť. Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby uplatnil reklamáciu bez zbytočného odkladu ihneď po zistení vady tovaru, aby mohla byť reklamácia správne posúdená a vybavená. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, ako aj o vykonaní opravy a dobe jej trvania.

 

7.21 Lehoty na vybavenie reklamácie.

 

Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar. Po uplatnení reklamácie je predávajúci povinný rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do troch (3) pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná na odborné posúdenie vady tovaru. V prevádzke predávajúceho musí byť po celú prevádzkovú dobu prítomný pracovník poverený vybavovaním reklamácií. Reklamácia vrátane odstránenia vád musí byť predávajúcim vybavená v nasledujúcich lehotách:

 

 1. a) v prípade kupujúceho spotrebiteľa bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa jej uplatnenia,

 

 1. b) v prípade kupujúceho podnikateľa najneskôr do šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej uplatnenia,
 2. c) prípadne v dlhšej lehote, na ktorej sa môžu predávajúci s kupujúcim dohodnúť.

Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci spotrebiteľ rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

 

 1. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 

8.1 Výhrada vlastníctva.

 

Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

 

8.2 Autorské právo.

 

Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

 

8.3 Užívanie webového rozhrania obchodu.

 

Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné používať iba v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

 

8.4 Informácie uvedené na webových stránkach.

 

Kupujúci berie na vedomie, že informácie uvedené na webových stránkach preberá predávajúci od tretích osôb, a preto môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti alebo typografické chyby. Informácie uvedené na webových stránkach sa týkajú jednotlivých modelových radov tovaru, pričom medzi týmito informáciami alebo zobrazením tovaru a skutočným stavom môžu byť odlišnosti v nepodstatných detailoch, príslušenstve alebo vo vzhľade tovaru.

 

8.5 Zvláštne garancie a záruky.

 

Predávajúci neposkytuje žiadne garancie ani záruky, okrem záruk vyplývajúcich z právnych predpisov a záruk, ktoré nad rámec právnych predpisov poskytujú tretie osoby. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania.

 

8.6 Zodpovednosť predávajúceho.

 

Predávajúci nenesie zodpovednosť za ušlý zisk ani priame, nepriame, mimoriadne alebo iné škody spôsobené použitím informácií uvedených na webových stránkach. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webových stránok alebo v dôsledku použitia webových stránok v rozpore s ich určením.

 

8.7 Obmedzenie zodpovednosti predávajúceho za škodu vzniknutú kupujúcemu podnikateľovi.

V prípade porušenia podstatných zmluvných povinností zodpovedá predávajúci kupujúcemu podnikateľovi iba za škodu, ktorá vznikla úmyselným zavinením alebo hrubou nedbalosťou predávajúceho, jeho štatutárnych orgánov alebo zamestnancov. V prípade porušenia nepodstatných zmluvných povinností zodpovedá predávajúci kupujúcemu podnikateľovi iba za škodu, ktorá vznikla zavinením predávajúceho, jeho štatutárnych orgánov alebo zamestnancov, pričom nezodpovedá za ušlý zisk. V oboch prípadoch zodpovedá predávajúci za škodu do výšky typickej škody, ktorú bolo možné predvídať pri uzatvorení kúpnej zmluvy, maximálne však do výšky kúpnej ceny tovaru.

 

 1. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

 

9.1 Spracovanie osobných údajov.

 

Predávajúci je správcom osobných údajov. Touto cestou by sme Vás radi informovali o spôsobe, akým predávajúci nakladá s Vašimi osobnými údajmi.

 

Predávajúci spracováva všetky osobné údaje v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä podľa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (ďalej „GDPR“), a na to nadväzujúcich právnych predpisov.

 

Prosím, vezmite na vedomie, že je nevyhnutné, aby osobné údaje, ktoré ste predávajúcemu poskytli, boli presné a úplné. Prosíme Vás preto, aby ste nás informovali o akejkoľvek zmene v poskytnutých osobných údajoch, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 8 dní odo dňa, keď zmena nastala.

V prípade akýchkoľvek otázok na spracovanie osobných údajov predávajúcim sa, prosím, obráťte na:

holeksa@avenberg.cz alebo + 420 777 880 117

9.2 Prečo tieto osobné údaje predávajúci spracováva?

Predávajúci spracováva osobné údaje klientov najmä z týchto dôvodov (účelov):

vybavenie objednávky.

doklad o uzavretí zmluvy (nahrávky telefonických hovorov).

vedenie databázy kupujúcich a ich kontaktných údajov.

fakturácia a vedenie účtovníctva.

vedenie pohľadávok voči kupujúcim.

priamy marketing. Zasielanie obchodných oznámení môžete odmietnuť. Pokiaľ si neprajte zasielať obchodné oznámenie, prosím informujte nás na holeksa@avenberg.cz

štatistické údaje, prostredníctvom ktorých získava predávajúci predstavu o tom, akým spôsobom sú webové stránky využívané. Vďaka týmto údajom môže pracovať na neustálom zlepšovaní služieb.

spokojnosť s nákupom. Tento zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie Vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 ods. 3 zákona o niektorých službách informačné povinnosti neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení. Pokiaľ si neželáte zaslať dotazník spokojnosti, prosím informujte nás na holeksa@avenberg.cz. Na zasielanie dotazníkov vyhodnocovanie Vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a Vašu e-mailovú adresu.

9.3 Čo predávajúceho oprávňuje na spracovanie osobných údajov za vyššie uvedenými účelmi?

 

Predávajúci je oprávnený/povinný spracovávať osobné údaje, pokiaľ:

ich potrebuje na splnenie akejkoľvek zmluvy (dohody), ktorú s ním kupujúci uzavreli (vrátane samotného uzavretia).

predávajúci musí plniť právne povinnosti, ktoré mu ukladá zákon (napr. povinnosť vystavovať faktúry a pod.).

ich potrebuje na účely oprávnených záujmov svojich či tretej strany (napr. z dôvodu vedenia si databázy zákazníkov, priamy marketing svojim zákazníkom vrátane spokojnosti s nákupom, vedenia pohľadávok voči kupujúcim).

9.4 Aké osobné údaje predávajúci spracováva?

 

Predávajúci spracováva osobné údaje ho najmä v tomto rozsahu:

adresné a identifikačné údaje: meno, priezvisko, fakturačnú adresu, dodaciu adresu, telefonický kontakt, e-mailovú adresu.

popisné údaje: bankové spojenie, číslo úverovej zmluvy, nahrávky telefonických hovorov.

údaje o tretej osobe: meno, priezvisko, e-mail, prípadne telefón zástupcu kupujúceho.

9.5 Komu môže predávajúci sprístupniť osobné údaje?

 

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený sprístupniť alebo oznámiť jeho osobné údaje:

subjektom alebo orgánom, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi oprávnené od predávajúceho požadovať oznámenie osobných údajov (napr. polícia, kontrolné orgány a pod.).

spracovateľovi, s ktorým predávajúci spolupracuje, napr. externí účtovníci, externé IT spoločnosti, poskytovateľovi cloudových služieb. S ohľadom na zmeny v osobách spracovateľov a väčšie množstvo spracovateľov, predávajúci na žiadosť kupujúceho informuje o konkrétnych spracovateľoch, ktorým osobné údaje poskytuje na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov.

dopravcom.

prevádzkovateľ portálu Heureka.sk, pokiaľ ste neodmietli zasielanie obchodných oznámení.

Predávajúci neposkytuje osobné údaje subjektom do tretích krajín.

9.6 Ako dlho bude predávajúci uchovávať osobné údaje?

 

Predávajúci bude osobné údaje kupujúceho uchovávať po dobu trvania zmluvného vzťahu, po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi, prípadne po dobu, než uplynú príslušné lehoty stanovené na uplatnenie či ochranu práv predávajúceho. Konkrétne informácie budú kupujúcemu oznámené na jeho žiadosť.

9.7 Aké sú práva kupujúceho?

 

Kupujúci je oprávnený podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že má pochybnosti o zákonnosti spracovania osobných údajov.

Kupujúci je oprávnený požadovať od predávajúceho informácie o spracovaní svojich osobných údajov, ktoré je mu predávajúci povinný bez zbytočného odkladu odovzdať. Ďalej je kupujúci oprávnený požadovať opravu či doplnenie svojich osobných údajov, výmaz či obmedzenie spracovania (týmto však nesmie byť dotknutá zákonná povinnosť predávajúceho osobné údaje spracovávať) a taktiež je oprávnený vzniesť námietku proti spracovaniu.

9.8 EXTERNÉ REKLAMNÉ SYSTÉMY

Naše webové stránky využívajú technológie retargetingu od služby s Klik prevádzkovanej spoločnosťou Seznam.cz, a.s. Tá nám umožňuje ukázať návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o naše produkty, naše reklamy v reklamnej sieti spoločnosti Seznam.cz, a.s.

Ďalej na získavanie hodnotenia nákupov využívame službu Biano Star poskytovanú spoločnosťou Biano s.r.o., 041 46 905, so sídlom Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8.

 1. Pri spracovaní osobných údajov pôsobíme v úlohe správcu osobných údajov a poskytovateľ služby ako spracovateľ.
 2. V súvislosti so službou sú spracovávané osobné údaje v rozsahu emailovej adresy, telefónneho čísla, ktoré uvediete v objednávke, a ďalej v rozsahu IP adresy, informácií o zakúpenom tovare, objednávke a obsahu hodnotenia, ktoré sami zverejníte. Osobné údaje sú spracovávané za účelom zaslania formulára na získanie hodnotenia, jeho analýzy a vytvorenie štatistík alebo súhrnných hodnotení e-shopu a ponúkaných produktov. Tieto štatistiky a súhrnné hodnotenia neobsahujú osobné údaje.
 3. K zapojeniu do hodnotenia dochádza v súlade s právnymi predpismi na základe vykonania nákupu v e-shope a súčasne na základe neodmietnutia súhlasu so spracovaním osobných údajov.
 4. Spracovanie osobných údajov môžete kedykoľvek odmietnuť pomocou príslušného odkazu uvedeného vo všetkých súvisiacich emailových oznámeniach. Proti spracovaniu môžete tiež vzniesť námietku pomocou našich bežných kontaktných údajov. Prípadným neudelením hodnotenia nie je nijako dotknutá možnosť užívať náš e-shop v plnom rozsahu.
 5. Ak spracovanie osobných údajov odmietnete, nebudú naďalej spracovávané s výnimkou prípadov, keď je na spracovanie iný zákonný dôvod (vrátane plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, alebo ochrany našich oprávnených záujmov).

9.9. COOKIES

 

Na našich webových stránkach zbierame tieto cookies od každého zákazníka:

 

Názov

Platnosť *

Popis

lang do konca relácie Zvolený jazyk

mená do konca relácie Zvolená mena

theme_var do konca relácie Zvolený variant vzhľadu webu (ak je k dispozícii viac variant)

_SID_ do konca relácie Identifikátor session návštevníka

cookies_yes 30 alebo 365 dní ** Súhlas s použitím cookies

* platnosť do konca relácie znamená obvykle do zatvorenia prehliadača (môže sa líšiť podľa typu a nastavenia prehliadača, prípadne operačného systému)

** staršie verzie cookie lišty definovali cookie_yesna 365 dní, nové iba na 30 dní (v prípade potreby môžeme individuálne nastaviť, podľa Vašich požiadaviek)

 

 1. DORUČOVANIE

 

10.1 Forma a spôsob doručovania.

 

Pokiaľ nie je dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Predávajúci doručuje kupujúcemu na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte alebo v objednávke.

 

10.2 Okamih doručenia.

 

Správa je doručená

 

 1. a) v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty, pokiaľ sa odosielateľovi nevráti späť ako nedoručená alebo ak sa odosielateľ iným spôsobom nedozvie o tom, že správa nebola doručená, pričom integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zaistená certifikátom,
 2. b) v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom, prípadne tretí pracovný deň po odoslaní, ak však bola odoslaná na adresu v inom štáte, potom pätnásty pracovný deň po odoslaní

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

11.1 Riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom.

 

Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom riešia všeobecné súdy.

 

11.2 Riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom ( propagačná doložka).

 

Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom riešia všeobecné súdy Českej republiky, ktorých príslušnosť je určená podľa sídla predávajúceho.

 

11.3 Orgán štátneho dozoru.

 

Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení vykonáva Česká obchodná inšpekcia.

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

12.1 Súhlas kupujúceho s obchodnými podmienkami.

 

Registráciou kupujúceho na webovej stránke alebo uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami aj s dodacími podmienkami predávajúceho a že s nimi bez výhrad súhlasí. Uzavretie kúpnej zmluvy bez súhlasu s obchodnými podmienkami a dodacími podmienkami predávajúceho nie je možné.

 

12.2 Zmluvné pokuty.

 

Ustanovením o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok na náhradu škody vzniknutej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to aj v prípade, keď škoda presahuje zmluvnú pokutu. Zmluvná pokuta sa na náhradu škody nezapočítava. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká povinnosť, ktorej porušenie je zmluvnou pokutou sankcionované.

12.3 Živnostenské oprávnenie.

 

Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovaniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

 

12.4 Salvátorská klauzula.

 

Pokiaľ ktorékoľvek ustanovenie obchodných podmienok, uzavretej zmluvy či iného dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim je alebo sa stane alebo bude uznané za neplatné alebo nevymáhateľné, neovplyvní to platnosť a vymáhateľnosť zostávajúcich ustanovení obchodných podmienok, uzavretej zmluvy alebo iných dojednaní. Zmluvné strany sú v takýchto prípadoch povinné nahradiť neplatné či nevymáhateľné ustanovenie ustanovením platným a vymáhateľným, ktoré bude mať do najvyššej možnej miery rovnaký a právnymi predpismi prípustný význam a účinok, ako bol zámer ustanovenia, ktoré sa má nahradiť.

 

12.5 Postúpenie pohľadávok a záväzkov.

 

Kupujúci súhlasí s tým, že predávajúci je oprávnený postúpiť ktorékoľvek svoje pohľadávky voči kupujúcemu na tretiu osobu. Kupujúci podnikateľ je oprávnený postúpiť ktorékoľvek svoje pohľadávky voči predávajúcemu na tretiu osobu iba s predchádzajúcim písomným súhlasom predávajúceho.

 

12.6 Archivácia kúpnej zmluvy.

 

Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná tretím osobám.

 

12.7 Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

12.8 Kontaktné údaje.

 

Kontaktné údaje predávajúceho:

 

adresa na doručovanie písomností: Catini Europe s.r.o., Nádražní 344, Praha 5 Smíchov, 150 00, adresa elektronickej pošty: info@avenberg.cz, telefón: +420 777 29 99 22

 

adresa na vrátenie tovaru, servis, reklamácia : Catini Europe s.r.o., Heydukova 152, 386 01 Strakonice, adresa elektronickej pošty : servis@avenberg.cz

 

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.01.2016

 

12.9 Riešenie sporov

 

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výhradne podľa práva Slovenskej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Slovenskej republiky.

 

Prípadné spory medzi Catini Europe s.r.o. a Kupujúcim je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. V takom prípade Kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporu, ktorým je napríklad Česká obchodná inšpekcia (www.coi.cz). Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov nájdete tu. Kým bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu, potom Catini Europe s.r.o. odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na Catini Europe s.r.o pre vyriešenie vzniknutej situácie.

 

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Pokiaľ vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 1.2.2016

 

 

Nezmeškajte zľavy ani novinky

Mám záujem o odber newsletteru

Zľavy

Výpredaj

Novinky

Odber je možné kedykoľvek odhlásiť